Regulamin

Regulamin konkursu fotograficznego Fokus na Przyrodę

(„Regulamin”)

 1. Postanowienia ogólne
  • Organizatorem konkursu fotograficznego Fokus na Przyrodę (dalej jako: „Konkurs”) jest Fundacja HumanDoc z siedzibą przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15, 45-523 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349151, REGON 142295548, NIP 5272622103, zwana dalej: „Organizatorem”.
  • Tematem konkursu jest hasło: „Fokus na Przyrodę’
  • Konkurs związany jest z promocją ekoaplikacji -„EkoApp”, przygotowanej w ramach realizacji projektu „Zakorzenieni w przyrodzie – budowa eko-aplikacji dedykowanej Krainie Wielkich Jezior Mazurskich”, który korzysta z dofinansowania o wartości 172 572,11  euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG na lata 2014-2021 w ramach programu: Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO – Fundusz Małych Grantów i którego celem projektu jest w zwiększenie ochrony bioróżnorodności Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, przez podniesienie świadomości społecznej na temat ekosystemów i świadczonych przez nie usługach.
  • Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie, sposób przebiegu, wyłonienia Laureatów i przyznania Nagród.
  • Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem Internetu. Przeprowadzony jest za pomocą strony internetowej ekoaplikacja.pl oraz portali społecznościowych Facebook i innych.
  • Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu.
 1. Przedmiot i czas trwania Konkursu
  • 2.1. Konkurs rozpoczyna się 01.08.2023 roku o godzinie 12:00 i trwa do 30.09.2023 roku do godziny 23:59. Zdjęcia oddane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
  • 2.2. Konkurs ma na celu wyłonić najlepsze spośród prac przesłanych przez Uczestników.
  • 2.3. Zadaniem w Konkursie jest zgłoszenie zdjęcia o tematyce przyrodniczej nawiązującej do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich – spełniającego kryteria określone w ust. 4 Regulaminu. Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej niż jedno zdjęcie – maksymalnie 5.
 1. Uczestnictwo w Konkursie
  • 3.1. Konkurs jest skierowany do wszystkich miłośników fotografii niezależnie od tego, czy jest to ich pasja czy profesja, a także od tego czy są osobami pełnoletnimi albo niepełnoletnimi.
  • 3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani ich rodziny.
  • 3.3. Udział w Konkursie, jak i podanie niezbędnych danych osobowych są dobrowolne.
  • 3.4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
  • 3.5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 1. Przebieg konkursu
  • 4.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy pobrać darmową ekoaplikację „EkoAPP” dostępną dla systemów iOS i Android do pobrania w sklepach App Store i Google Play, a następnie sprawdzić zaprezentowane w niej zwierzęta/szlaki i przesłać zdjęcie pasujące tematycznie do jednej z wybranych kategorii opisanych w ekoaplikacji „EkoApp”, np. Przyroda, Miejsca czy Szlaki – zdjęcie powinno przedstawiać jeden z gatunków/ miejsc/ szlaków etc. opisanych w ekoaplikacji  w ekoaplikacji „EkoApp”.
  • 4.2. Uczestnik powinien przesłać zgłoszenie za pomocą formularza znajdującego się na stronie ekoaplikacja.pl Przesłanie zgłoszenia automatycznie oznacza akceptację treści regulaminu. W przypadku, w którym Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć dodatkowo skan złożonych przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika oświadczeń – wzór oświadczeń stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Brak przesłania oświadczeń, o których mowa w niniejszym postanowieniu, skutkuje bezskutecznością zgłoszenia do Konkursu.
  • 4.3. Zgłoszone do Konkursu zdjęcie powinno być zapisane w formacie png, gif, jpg, jpeg w rozdzielczości nie mniejszej niż 1200×1200 pikseli. Nie powinno przekraczać 4MB (pliki poglądowe).
  • 4.4. Dozwolona jest modyfikacja cyfrowa zdjęcia jedynie w aspekcie kolorystycznym, ekspozycji, czy kadrowania (jeśli nie obejmuje ono więcej niż 50% zdjęcia). Prace zawierające jakiekolwiek ślady fotomontażu nie mogą brać udziału w Konkursie.
  • 4.5. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone zdjęcia, których treść narusza obowiązujące prawo lub dobra innych osób, łamiące ogólnie obowiązujące normy społeczne, etyczne lub obyczajowe. W szczególności materiał konkursowy nie może zawierać treści obraźliwych, rasistowskich, faszystowskich i naruszających prawa mniejszości narodowych.
  • 4.6. Zdjęcia powinny być wykonane przez Uczestników osobiście, nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem przekazanego zdjęcia i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
  • 4.7. Przesłanie zdjęć na Konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania ze zdjęć, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie praw autorskich zależnych, w szczególności na twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów zdjęcia; a także na bezterminowe i wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia i nazwiska Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, dołączenia zdjęcia do ekoaplikacji „EkoApp”, udostępniania na stronach internetowych, portalach internetowych, w wydawnictwach oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu.
  • 4.8. Wybrane zdjęcia będą na bieżąco możliwe do podglądu za pośrednictwem strony internetowej ekoaplikacja.pl . Wybrane zdjęcia zostaną również zamieszczone na profilu Fundacja HumanDoc na Facebooku (www.facebook.com/HumandocFoundation, www.facebook.com/HumanDoc) oraz w mediach społecznościowych parterów Konkursu.
  • 4.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania merytorycznej preselekcji przed publikacją zdjęć. Zdjęcia odbiegające od tematu Konkursu nie będą publikowane.
  • 4.10. Najlepsze fotografie zostaną wybrane przez Jury Konkursowe.
  • 4.11. Po rozstrzygnięciu Konkursu autorzy zwycięskich fotografii otrzymają nagrody.
  • 4.12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15.10.2023 na stronie ekoaplikacja.pl oraz na stronie na Facebooku (www.facebook.com/HumandocFoundation, www.facebook.com/HumanDoc) i social mediach należących do Organizatora.
  • 4.13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową poprzez adres e-mail podany podczas zgłaszania zdjęcia.
  • 4.14. Po otrzymaniu wiadomości o wygranej zwycięzcy są zobowiązani, w terminie do 3 dni od daty przesłania wiadomości przez Organizatora, przesłać na podany w wiadomości adres e-mail oryginalny plik źródłowy (w najwyższej możliwej rozdzielczości), z którego powstała zwycięska fotografia zgłoszona na Konkurs oraz następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL o ile został nadany, telefon kontaktowy.
  • 4.15. Brak przekazania powyższych danych Organizatorowi, w terminie do 3 dni od przesłania powiadomienia o wygranej, zwalnia Organizatora z obowiązku wydania Nagrody.
 1. Ochrona danych osobowych (RODO)
  • 5.1. Organizator jest administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie w zakresie związanym z jego realizacją.
  • 5.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora:
   • 5.2.1. w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu przyznania Nagród i ich przekazania Uczestnikom oraz rozpatrzenia reklamacji, na podstawie zawartej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • 5.2.2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • 5.2.3. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego).
  • 5.3. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • 5.4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkich danych, w których posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją Konkursu.
  • 5.5. W każdej chwili osobie biorącej udział w Konkursie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych osobowych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób biorących udział w Konkursie, w tym dane osobowe będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • 5.6. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie mogą zostać ujawnione przez Organizatora podmiotom i organom, którym Organizator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe pozyskane w związku z organizacją Konkursu mogą być przekazane i udostępnione przez Administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków Organizatora Konkursu wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe osób biorących udział w Konkursie, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo.
  • 5.7. Dane osobowe pozyskane w związku z organizacją Konkursu będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, które są związane z Konkursem oraz przez przewidziany prawem okres przechowywania dokumentacji.
  • 5.8. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes), prawo do żądania przeniesienia danych (jeśli podstawą przetwarzania jest umowa), a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • 5.9. Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i wydania Nagrody, dochodzenia, ustalenia bądź obrony przed roszczeniami, w tym rozpatrzenia reklamacji osób biorących udział w Konkursie oraz może być uzasadnione z uwagi na obowiązki podatkowe.
  • 5.10. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane wobec osób biorących udział w Konkursie zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
 1. Nagrody
  • 6.1. Nagrodami w konkursie są:
   • 6.1.1. I Nagroda – nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przyznawana przez Organizatora;
   • 6.1.2. II Nagroda – nagroda rzeczowa w postaci pakietu promocyjnego przyznawana przez partnera Konkursu – miasto Giżycko.
  • 6.2. Organizator przed wydaniem zwycięzcy I Nagrody obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika. I Nagroda zostanie przekazana na konto bankowe wskazane przez Laureata w korespondencji z Organizatorem Konkursu.
  • 6.3. W przypadku braku możliwości kontaktu z Laureatem, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wydania przyznanej Nagrody.
  • 6.4. W przypadku rezygnacji z odbioru Nagrody, Organizator Konkursu nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Laureata Konkursu.
  • 6.5. Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku – odpowiednio – braku wskazania numeru konta bankowego bądź braku możliwości zrealizowania przelewu z winy Laureata albo braku wskazania adresu, na który ma zostać wysłana Nagroda bądź braku odbioru przesyłki – w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. W takiej sytuacji nagroda przepada na rzecz Organizatora Konkursu, który decyzją Jury Konkursowego może przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi Konkursu.
  • 6.6. Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie w formie gotówki.
  • 6.7. W przypadku otrzymania przez Organizatora Konkursu lub Członków Kapituły Konkursu informacji, iż nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub, że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do:
   • 6.7.1. wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,
   • 6.7.2. odmowy przekazania Nagrody przyznanej Uczestnikowi Konkursu i przekazanie jej na rzecz innego Uczestnika Konkursu,
   • 6.7.3. w przypadku nagród już przyznanych i przekazanych – domagania się zwrotu, przy zastosowaniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509).
  • 6.8. Fundatorami nagród w Konkursie jest Fundacja HumanDoc i partnerzy Konkursu.
 1. Reklamacje
  • 7.1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej wiadomości, przesłanej na adres e-mail konkurs@humandoc.pl, w terminie do 14 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.
  • 7.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione drogą mailową na adres e-mail wskazany w reklamacji.
  • 7.3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora Konkursu.
 1. Postanowienia końcowe
  • 8.1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej ekoaplikacja.pl
  • 8.2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do Nagrody. O wszystkich zmianach dotyczących Konkursu Organizator będzie informować przez stronę internetową ekoaplikacja.pl
  • 8.3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  • 8.4. Kwestie sporne dotyczące interpretacji zapisów Regulaminu oraz sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
  • 8.5. Organizator Konkursu może unieważnić Konkurs, jeżeli nie zostaną złożone prace konkursowe przez minimum 10 uczestników.
  • 8.6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich, a także za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestnika.
  • 8.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki do Regulaminu: